head_banner

Önümler

Çörek önümleri, Bugdaýyň kleykowin belogynyň düzümi Çörek üçin 82% iýmit goşundysy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çörek önümleri, Bugdaýyň kleykowin belogynyň düzümi Çörek üçin 82% iýmit goşundysy

Möhüm bugdaý glýuteniniň tanyşdyrylyşy

Möhüm bugdaý glýuteni (VWG), işjeň glýuten we bugdaý glýuten belogy diýlip hem bilinýär, bugdaýdan (un) alnan tebigy belokdyr.Açyk sary, belogyň düzümi 82,2% -e deňdir.Baý iýmitlenmek bilen ösümlik belok çeşmesidir.Capyşyklygy, çeýeligi, giňelmegi, film emele getirmegi we ýagyň siňdirilmegi bilen gowy hamyr gowulandyryjydyr.Çörek, nahar we dessine nahar öndürmekde giňden ulanylýar.Şeýle hem et önümlerinde suw saklaýjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem ýokary derejeli suw iýminiň esasy çig malydyr.Çagalar we ýaş çagalar üçin dürli saglyk iýmitleri öndürilende, belok goşundysy hökmünde 1-2% glýutin goşulýar.

Möhüm bugdaý glýuteni (VWG), glýuten we gaty az krahmal bolan gaty güýçli una meňzeýär.Tehniki taýdan un däl-de, glýuteni işjeňleşdirmek üçin gidratlanan we şol glýutandan başga hemme zady aýyrmak üçin gaýtadan işlenen bugdaý unundan ýasalýar.Soňra guradylýar we topraga öwrülýär.

 

Möhüm bugdaý glýuteniniň esasy ulanylyşy

Çörek önümçiliginde möhüm bugdaý glýuteni (VWG), unuň aýratynlyklaryna görä, bugdaý glýutenine 2-3% goşup, hamyryň suwuň siňdirilmegini ep-esli gowulaşdyryp, hamyryň garyşmagyna garşylygy güýçlendirip, hamyryň fermentasiýa wagtyny gysgaldyp biler, şonuň üçin çörek önümleriniň belli bir mukdaryny, şol sanda ýüregi birmeňzeş inçe gurluşy we deriniň reňki, daşky görnüşi, çeýeligi we tagamy ep-esli gowulaşýar.Subut edilende we gazy saklanyňyzda, ony suwuň gowy saklanmagy we garramagyň saklanmagy, saklanyş möhletini uzaldýar we çöregiň ýokumlylygyny ýokarlandyrýar.

Bugdaýyň glýutenini (VWG) goşup, has ýeňil we has uly çörek bişiriň!Esasanam däne uny bilen taýýarlanan çörek üçin peýdaly, wegetarian etiň ornuny tutýan seýtan üçin zerur maddadyr.

 

Önümiň aýratynlyklary:

Forma Poroşok
Reňk Biraz sarymtyl
Ys Ys ýok
Tagam Tebigy bugdaý

 

Fiziki-himiki parametr

Çyglylyk Iň ýokary 9.0%.
Belok (Nx6.25) 82.2% Min.
Belok (Nx5.7) 75.0% Min.
Kül 1,0% Maks.
Suwuň siňdiriş tizligi 150% Min.
200μm elekde göterim 2.0% Maks.

 

Iýmitleniş maglumatlary (Her 100g üçin)

Enery gymmaty 370 kkal ýa-da 1548 KJ
Uglewodlar 13,80 gr
Belok 75.00 gr
Jemi ýag 1,20 gr
Dokma ýag 0,27 gr
Trans fas Hiç biri
Süýüm 0,60 gr
Soidum (Na) 29.00 mg

 

GMO:

Bu önümde genetiki taýdan üýtgedilen iýmit we iýmit baradaky ECB Düzgünnamasynda 1829/2003 görkezilişi ýaly GMO gelip çykyşy ýok.

 

Ýaramlylyk möhleti:

Köp mukdarda iberilýän materialyň önümiň saklanyş möhleti, maslahat berilýän ammar şertlerinde saklanylsa önümçilik senesinden 24 aý soň.we saklamak şertleri

 

Saklamagyň ýagdaýy:

Önümi ysly materiallardan uzakda gurak we arassa ýerde (<20 ° C, <60% RH) saklaň.Bir stocka yzygiderli aýlanmalydyr.

 

Gaplamak:

1. Poli-içki çyzgyly köp gatly kagyz haltalar.Arassa agramy: 25kg

2. Uly poliwen haltalar.Arassa agramy: 1000 kg

3. Alyjynyň pikirine görä beýleki gaplama.

 

Bellikler we bellikler

Alyjynyň islegine görä dil, nagyş we mazmun jikme-jiklikleri.

2粉状专业482粉状专业60

Sorag-jogap

1. Töleg şertleriňiz näme?

T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Pul Gram we başgalar.

 

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Sargyt mukdaryna görä.Adatça iberişi 5-8 günüň içinde düzeris.

 

3. Gaplamak hakda näme?

Adatça gaplamany 25 kg / sumka ýa-da 1000 kg / sumka hökmünde üpjün edýäris.Elbetde, müşderiniň aýratyn talaplary bar bolsa, şoňa görä ederis.

 

4. Önümleriň ygtybarlylygy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Adatça 24 aý.


  • Öňki:
  • Indiki: