baş_banner

Habarlar

Burçlar üçin peýdalar

Burçlar üçin peýdalar
Poroşok balyk tutmakda aýrylmaz çeňňek bolup, çeňňegiň ýagdaýyny düzmekde möhüm rol oýnaýar!Iýmit senagatynda ulanyldy we onuň esasy wezipesi, naharlaryň bişirilmegine we siňmegine has çydamly we tagamly bolmagy üçin, naharlaryň güýjüni berkitmekdir!Poroşok balyk tutmak üçin ulanylanda, balyk tutmak dünýäsinde öňe gidişlik bolup, höwesiň ýagdaýyny gowulaşdyrmakda we tutmagy güýçlendirmekde örän möhüm rol oýnaýar!
Poroşok çyzmagyň özi syr däl

Häzirki wagtda bazarda çyzuw poroşoklarynyň köp görnüşi bar we ady hasam köp, çyzuw poroşokyndan başga-da, gazyp almakda dürli öndürijiler sebäpli bugdaý belok süýümi, glýuten tozy ýa-da işjeň glýuten tozy we ş.m. Esasy material, şeýle hem gazyp almak prosesi we önümçilik prosesi dürli-dürli, netijede ýüpegiň içine çeňňegiň açylmagynda uly tapawudyň göterimi bilen bugdaý belok süýüminiň taýýar çyzylan poroşok görnüşi, dürli süýüm uzynlygyna sebäp bolýar. Bu, çyzgy poroşokynyň torunyň arasyndaky tapawut diýip atlandyrýarys, umuman aýdanymyzda, ak çyzgy tozy bugdaý belogynyň reňki ýokary, has uzyn çekmek arkaly öndürilen süýümler, sary çyzgy poroşokynyň reňki bugdaý belogynyň mukdary pes, öndürilen süýümler has gysga bolar!
Öýde ýasalan pully un aslynda gaty ýönekeý

Poroşokyň özi üýtgeşik zat däl, düzümi gaty ýönekeý, bahasy hem gaty pes, ýöne bazarda poroşok satýan köp markanyň arzan däldigini görýäris, şonuň üçin indiki gezek size öz poroşokyňyzy, bosagany nädip ýasamalydygyny öwrederin gaty pes, alyp boljak çig mal, iň kyn döwüji gaty gowy bolup bilmez, sebäbi poslamaýan polatdan ýasalan ösümlik döwüjini ulanmak, ýöne köplenç öýde ýasalan çeňňek bolsa, Alibaba ýa-da Poundlende gitmek gowy pikirdir birini satyn almak, bary-ýogy birnäçe dollar.

Çig mal taýýarlamak gaty ýönekeý, şol sanda 500 gram däne tozy, 10-25 gram giňeliş tozy we 50 gram kartoşka gar tozy, 3-5 minutdan soň däne tozy we giňeliş tozy goşarys. ezmekden, kartoşka gar poroşokyny goşuň we 2 minut töweregi ezmeli, tozanlanan poroşok gutarýar!
Ezilenden soň, tozanlanan poroşokyň torlary köpeler, näçe ýokary tokly tozan gerek bolsa, eriş wagtyny şonça-da uzaldyp bileris, şeýlelik bilen tozanlanan poroşokyň ýapyşygy hem artar.Çişýän poroşokyň roly, däne poroşokynyň ýapyşygyny azaltmak we çeňňegi has ýumşak etmek, gar tozanynyň roly, elbetde, agyrlyk güýjüni peseltmek bilen, poroşokyň ýagdaýyny sazlamakdyr.

Aboveokardakylar çyzgy poroşokynyň önümçiligine giriş, aslynda onlaýn satylýan köp sanly poroşok bu resept esasynda, köp mukdarda balyk tutýan bolsaňyz, çig mal we gurallary öýde ýasap bilersiňiz, ýa-da gaty tygşytlaň!

Www.DeepL.com/Translator bilen terjime edildi (mugt wersiýa)


Iş wagty: 05-2022-nji dekabry