head_banner

Önümler

Suw hojalygy üçin iýmit goşundysy hökmünde möhüm bugdaý glýutin bölejigi, suw hojalygy üçin iýmit iýmitini artdyrmak

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Möhüm bugdaý glýutenPelletler Aquac üçin ýokumly goşundyulture Suw hojalygy üçin iýmit iýmitini köpeltmek

Möhüm bugdaý glýuten bölejikleriniň tanyşdyrylyşy

Möhüm bugdaý glýuten bölejikleri, glýuten, işjeň glýuten we işjeň bugdaý belogy diýlip hem bilinýär, bugdaýdan (un) alynýan tebigy belokdyr.Açyk sary we dürli aminokislotalardan durýar.Belokyň düzümi 82,2% -e deňdir.Onda adam bedeni üçin zerur 15 aminokislotalar bar.Capyşyklygy, çeýeligi, giňelmegi, film emele gelmegi we ýagyň siňdirilmegi bilen baý ösümlik belok çeşmesidir, ýokary derejeli suw iýmitiniň esasy çig maly bolup, suw hojalygy tarapyndan makullanýar.

Möhüm bugdaý glýutin bölejigi, bugdaýdan fiziki taýdan alynmak we fiziki ekstruziýa arkaly silindr bölejigine gaýtadan işlemek üçin iýmit öndürmek üçin möhüm bugdaý glýutenidir.Suwda eremeýär.Bu belok inçe, sarymtyl sarymtyk ýaly görünýär we adaty bugdaý tagamyna eýe.

 

Möhüm bugdaý glýutin bölejiklerini ulanmak

Beloklaryň düzümini ýokarlandyrmak üçin iýmit üçin möhüm bugdaý glýutin gabygy goşuldy.Güýçli ýelme ukyby sebäpli suw iýmitine goşulsa, granulalara emele gelmek aňsat.Taýýar önüm suwa salynandan soň, iýmit çygly glýuten tor gurluşyna gurulýar we suwuň üstünde togtadylýar.Specialörite iýmit üçin ulanylýar.Suw hojalygynda dürli aminokislotalardan emele gelen belok mink, öküz, kepir we pyşbagany, ökjäni we ş.m. iýmitlendirmek üçin ulanylýar.

Möhüm bugdaý glýutin bölejiklerini goşanyňyzdan soň iýmitlenmek, diňe bir suwda ulanylyş derejesini ýokarlandyrman, eýsem suw howdanynyň suwunyň hapalanmagyny peseldip, minkiň ýalpyldawuklygyny ýokarlandyryp we minkiň hilini ýokarlandyryp biler.Çorba, bäş ýyldyzly öküz, ýedi ýyldyzly öküz, gyrgyç we gymmatly gowurma ýaly ýokary derejeli konsentrat iýmitiň esasy çig maly hökmünde ulanylyp bilner.Dürli aminokislotalardan emele gelen ýokary belok iýmitiň ýokumlylygyny ýokarlandyryp, iýmitiň viskoelastikligi bilen suwda ulanylyş tizligini ýokarlandyryp we suw çeşmesiniň hapalanmagyny azaldyp biler.

 

Iýmit senagaty:
Örän möhüm bugdaý glýutin bölejikleriniň belok düzümi ýokary we aminokislotanyň düzümi birneme doly.Iýmit senagatynda onuň ajaýyp belok çeşmesi ýokary derejeli haýwan we haýwan iýmiti hökmünde ulanylyp bilner.Iýmit gaýtadan işlenişinde, bugdaý glýutin bölejikleri we beýleki iýmit beloklary proporsional garyşsa, haýwan iýminiň aýratynlyklaryna we zerur maddalaryň ýoklugyna görä, haýwanlara mahsus iýmit öndürilip bilner.

Qualityokary hilli bugdaý glýuten pelletinde “ýeňil we ýumşak” ýa-da “bölejik tagamy” bar.Beýleki maddalar bilen garylanda, onuň reňkiniň, hoşboý ysynyň we tagamynyň bardygyny, esasanam iýmitiň ulanylyş derejesini ep-esli ýokarlandyrýan haýwanlaryň her dürli tagamlary üçin amatlydygyny aýdyp bolar.

Örän möhüm bugdaý glýutin bölejikleri suwuň agramyny 30-80 at iki esse siňdirende, gury möhüm bugdaý glýuteniniň belok mukdary suwuň siňdirilmegi bilen azalýar.Bu häsiýet suwuň bölünmeginiň öňüni alyp biler we suwuň saklanmagyny gowulandyryp biler.3-4% möhüm bugdaý glýutin bölejikleri iýmit bilen garylanda, güýçli ýelme ukyby sebäpli granulalara emele gelmek aňsat.

Suwy siňdirmek üçin suwa salnandan soň, içgi çygly bugdaý kleýutnik ulgamynyň düzümine girýär we suwda saklanýar, şonuň üçin iýmitlenme ýitmez we balyklaryň ulanylyş derejesi ep-esli ýokarlanar.suwuň agramyny 30-80 at iki esse siňdirýär, gury wajyp bugdaý glýuteniniň belok mukdary suwuň siňdirilmegi bilen azalýar.Bu häsiýet suwuň bölünmeginiň öňüni alyp biler we suwuň saklanmagyny gowulandyryp biler.

Iýmit senagaty, sygyrlar, doňuzlar we guş iýmitlendirmek üçin möhüm bugdaý glýutin bölejikleri, iýmit öndürmek üçin möhüm bugdaý glýuteni ulanylyp bilner.

 

Önümiň aýratynlyklary:

Forma Silindr görnüşli bölejik
Reňk Biraz sarymtyl
Ys Ys ýok
Tagam Tebigy bugdaý

 

Fiziki-himiki parametr

Çyglylyk Iň ýokary 10.0%.
Belok (Nx6.25) 82.2% Min.
Belok (Nx5.7) 75.0% Min.
Kül 1,0% Maks.
Pelletiň diametri 4mm
Pelletiň uzynlygy 5-10mm

 

Iýmitleniş maglumatlary (Her 100g üçin)

Enery gymmaty 370 kkal ýa-da 1548 KJ
Uglewodlar 13,80 gr
Belok 75.00 gr
Jemi ýag 1,20 gr
Dokma ýag 0,27 gr
Trans fas Hiç biri
Süýüm 0,60 gr
Soidum (Na) 29.00 mg

 

GMO:

Bu önümde genetiki taýdan üýtgedilen iýmit we iýmit baradaky ECB Düzgünnamasynda 1829/2003 görkezilişi ýaly GMO gelip çykyşy ýok.

 

Ýaramlylyk möhleti:

Köp mukdarda iberilýän materialyň önümiň saklanyş möhleti, maslahat berilýän ammar şertlerinde saklanylsa önümçilik senesinden 24 aý soň.we saklamak şertleri

 

Saklamagyň ýagdaýy:

Önümi ysly materiallardan uzakda gurak we arassa ýerde (<20 ° C, <60% RH) saklaň.Bir stocka yzygiderli aýlanmalydyr.

 

Gaplamak:

1. Uly poliwen haltalar.Arassa agramy: 1000 kg

2. Alyjynyň pikirine görä beýleki gaplama.

 

Bellikler we bellikler

Alyjynyň islegine görä dil, nagyş we mazmun jikme-jiklikleri.

2粉状专业2162粉状专业219

Hyzmatlarymyz

1. Goşundylar pudagynda ýokary bahaly önümleri amatly bahadan üpjün ediň.
2. Sargytlary we iberişleri müşderileriň islegleri bilen wagtynda tertipläň, Dürli ýurtlara görä eksport syýasaty gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalaryny doly üpjün edýär.
3. Çeýe töleg şertlerini kabul ediň.
4. Önümlerimizde hil meselesi bar bolsa, hemmesine jogapkär bolup bileris.
5. Bahalaryň tendensiýasyny üpjün ediň, müşderileriň marketing maglumatlary barada wagtynda bilip biljekdigine göz ýetiriň.


  • Öňki:
  • Indiki: