head_banner

Önümler

Bugdaý çöregine, bugdaý çöregine, süle çöregine goşulan gurluşy güýçlendirensoň, möhüm bugdaý kleýkeni (VWG)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bugdaý çöregine, bugdaý çöregine, süle çöregine goşulan gurluşy güýçlendirensoň, möhüm bugdaý kleýkeni (VWG)

Möhüm bugdaý glýuteniniň tanyşdyrylyşy

Möhüm bugdaý glýuteni (VWG), işjeň glýuten we bugdaý glýuten belogy diýlip hem bilinýär, bugdaýdan (un) alnan tebigy belokdyr.Açyk sary, belogyň düzümi 82,2% -e deňdir.Baý iýmitlenmek bilen ösümlik belok çeşmesidir.

Möhüm bugdaý glýuteni (VWG) ýapyşyklygy, çeýeligi, giňelmegi, film emele getirmegi we ýagyň siňdirilmegi bilen gowy hamyr gowulandyryjydyr.Çörek, nahar we dessine nahar öndürmekde giňden ulanylýar.Şeýle hem et önümlerinde suw saklaýjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem ýokary derejeli suw iýminiň esasy çig malydyr.Çagalar we ýaş çagalar üçin dürli saglyk iýmitleri öndürilende, belok goşundysy hökmünde 1-2% glýutin goşulýar.

 

Möhüm bugdaý glýuteniniň esasy ulanylyşy

Möhüm bugdaý glýuteni (VWG), däne çörekleriniň iň ýokary galmagy üçin zerur bolan goşmaça glýuten bilen üpjün edýär.Aýratynam pes kleýotnikli ýa-da çowdary, süle, tef, ýazuw ýa-da garpyz ýaly bugdaý unlaryny ulanýan çöreklerde aýratyn peýdalydyr.

Bugdaý, çowdary, süle ýa-da beýleki däneli çöreklere goşulan bir nahar çemçesi ýa-da iki sany möhüm bugdaý glýuteni (VWG) gurluşy güýçlendirýär we dokumany ýeňilleşdirýär we oňat ýokarlanmagyna kömek edýär.

Möhüm bugdaý glýuten (VWG) hamyrdan çyglylygy siňdirer;başga bir nahar çemçesi suw goşup, hamyryň yzygiderliligini sazlamaly bolmagyňyz mümkin.

 

Önümiň aýratynlyklary:

Forma Poroşok
Reňk Biraz sarymtyl
Ys Ys ýok
Tagam Tebigy bugdaý

 

Fiziki-himiki parametr

Çyglylyk Iň ýokary 9.0%.
Belok (Nx6.25) 82.2% Min.
Belok (Nx5.7) 75.0% Min.
Kül 1,0% Maks.
Suwuň siňdiriş tizligi 150% Min.
200μm elekde göterim 2.0% Maks.

 

Iýmitleniş maglumatlary (Her 100g üçin)

Enery gymmaty 370 kkal ýa-da 1548 KJ
Uglewodlar 13,80 gr
Belok 75.00 gr
Jemi ýag 1,20 gr
Dokma ýag 0,27 gr
Trans fas Hiç biri
Süýüm 0,60 gr
Soidum (Na) 29.00 mg

 

 

GMO:

Bu önümde genetiki taýdan üýtgedilen iýmit we iýmit baradaky ECB Düzgünnamasynda 1829/2003 görkezilişi ýaly GMO gelip çykyşy ýok.

 

Ýaramlylyk möhleti:

Köp mukdarda iberilýän materialyň önümiň saklanyş möhleti, maslahat berilýän ammar şertlerinde saklanylsa önümçilik senesinden 24 aý soň.we saklamak şertleri

 

Saklamagyň ýagdaýy:

Önümi ysly materiallardan uzakda gurak we arassa ýerde (<20 ° C, <60% RH) saklaň.Bir stocka yzygiderli aýlanmalydyr.

 

Gaplamak:

1. Poli-içki çyzgyly köp gatly kagyz haltalar.Arassa agramy: 25kg

2. Uly poliwen haltalar.Arassa agramy: 1000 kg

3. Alyjynyň pikirine görä beýleki gaplama.

 

Bellikler we bellikler

Alyjynyň islegine görä dil, nagyş we mazmun jikme-jiklikleri.

 

 

2粉状专业48 2粉状专业60

 

Sorag-jogap

1. Töleg şertleriňiz näme?

T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Pul Gram we başgalar.

 

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Sargyt mukdaryna görä.Adatça iberişi 5-8 günüň içinde düzeris.

 

3. Gaplamak hakda näme?

Adatça gaplamany 25 kg / sumka ýa-da 1000 kg / sumka hökmünde üpjün edýäris.Elbetde, müşderiniň aýratyn talaplary bar bolsa, şoňa görä ederis.

 

4. Önümleriň ygtybarlylygy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Adatça 24 aý.


  • Öňki:
  • Indiki: